Asambleja e Pergjithshme

  • Shqyrton dhe percakton drejtimet kryesore te veprimtarise se Dhomes
  • Miraton Statutin dhe ndryshimet e tij dhe ia dergon ate per miratim Ministrit
  • Zgjedh nga anetaret,me votim te fshehte ose te hapur e te vecante,Kryesine,Kryetarin e Dhomes,perfaqesuesit e Dhomes ne Asamblene e Bashkimit te Dhomave,si dhe Komisionin e
  • Auditimit,sipas nenit 20 te ketij ligji Nr.9640 dt.9/11/2006 “Per Dhomat e Tregetise dhe Industrise” si dhe percakton shperblimet per Kryetarin e Dhomes dhe Komisionin e Auditimit.
  • Miraton programin dhe buxhetin
  • Shqyrton e miraton raportin vjetor te veprimtarive ne pergjithesi dhe te veprimtarise financiare te Dhomes.
  • Miraton masen e kuotizacionit vjetor te anetareve
  • Miraton akte te ndryshme per funksionimin dhe organizimin e Dhomes.