Komisioni i Auditimit

Komisioni auditimit ka per detyre te kontrolloje,ne vazhdimesi,veprimtarine ekonomiko-financiare te Dhomes dhe te raportoje ne mbledhjen vjetore te Asamblese per administrimin e mjeteve dhe te burimeve financiare te Dhomes.