Kryesia

Kryesia eshte organi ekzekutiv i Dhomes.Ajo ka keto kompetenca:

 1. Miraton programet e punes,qe lidhen me detyrat dhe objektivat e Dhomes
 2. Miraton strukturen organizative te aparatit administrativ te Dhomes,funksionet dhe pagat e punonjesve te ketij aparati.
 3. Miraton rregulloren e brendshme te aparatit administrativ te Dhomes
 4. Shqyrton programin vjetor financiar dhe buxhetin perpara se ti paraqitet Asamblese per miratim.
 5. Cakton shperblimet per sherbimet qe kryejne ekspertet e jashtem
 6. Cakton rregullat per perdorimin e fondeve dhe administrimin e tyre.
 7. Propozon ndryshimet ne statutin e Dhomes
 8. Percakton rendin e dites se mbledhjes se Asamblese se Dhomes
 9. Merr vendime per te gjitha ceshtjet qe shtrohen per shqyrtim ne Kryesi nga Kryetari dhe/ose nga Sekretari Dhomes

Kryesia eshte pergjegjese per:

 • zbatimin e vendimeve te Asamblese
 • mbarevajtjen e veprimtarise se Dhomes