Kryetari

Kryetari drejton veprimtarine e Dhomes dhe Kryesine e saj.Ai eshte pergjegjes per administrimin dhe funksionimin e Dhomes.

Kryetari perfaqeson Dhomes ne marredheniet me te tretet,sipas percaktimeve te statutit dhe legjislacionit ne fuqi.Ai eshte funksionar dhe paguhet nga Dhoma.