Sekretari i Pergjithshem

Sekretari Dhomes ka keto kompetenca:

  1. Njofton periodikisht organin mbikqyres per veprimtarine e Dhomes
  2. Ndjek respektimin nga Dhoma te dispozitave te ketij ligji dhe te ligjeve te tjera ne fuqi
  3. Ndjek zbatimin e vendimeve te Kryesise dhe Asamblese
  4. Ndjek procedurat e rregjistrimit te anetaresise,sipas nenit 7 te ketij ligji
  5. Ndjek bashkepunimin me organet tatimore dhe doganore
  6. Ndjek programet e bashkepunimit me organet e pushtetit vendor
  7. Ndjek bashkepunimin me median
  8. Ushtron cdo kompetence tjeter,te parashikuar me ligj
  9. Ne rast kur veren shkelje te ligjshmerise ne vendimet e marra nga organet e Dhomes,njofton organin mbikqyres,i cili brenda 30 diteve nga venia ne dijeni,u kerkon ketyre organeve rishikimin e vendimeve te marra.