Pajisja me pasaporta sherbimi

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR PAJISJEN E BIZNESMENEVE ME PASAPORTË SHËRBIMI

Anëtari i Dhomës duhet të plotësojë këto kritere:

 • Kapitali qarkullues vjetor jo me pak se 100 (njëqind) million lekë (të reja) në vit;
 • Të ketë punësuar jo më pak se 10 persona;
 • Të jetë anëtar i Dhomës dhe të ketë shlyer detyrimet tatimore dhe ato doganore sipas rastit;
 • Të ketë një aktivitet 2-3 vjeçar.
 • Dokumentat që duhet të përmbajë dosja:
 • I drejtohet Kryesisë së dhomës përkatëse një kërkesë për pajisjen me pasaportë, e firmosur nga drejtuesi me i lartë funksional i anëtarit të dhomës (president i firmës, drejtor i përgjithshëm etj).
  Kërkesa plotësohet me të dhënat si më poshtë:
 • Të dhëna përshkruese mbi veprimtarinë e anëtarit (lloji i aktivitetit, kapitali qarkullues në vit) dhe synimet për të ardhmen;
 • Të dhëna mbi personat e punësuar (numri, kualifikimet, etj.), të jenë të siguruar për vitin ;
 • Të dhëna mbi veprimtarinë eksportuese dhe marrëdhëniet me subjekte biznesi të huaja;
 • Adresa e plotë, numrat e telefonit, faksit, adresa elektronike (n.q.s. ka);
 • Emri, mbiemri dhe pozicioni i përfaqësuesit për tu pajisur me pasaportë shërbimi.

Kërkesës i bashkëlidhen dokumentet si më poshtë:

 • Kopje e ekstraktit të QKR-së.
 • Vërtetim nga dega e tatim taksave në rreth për shlyerjen e detyrimeve tatimore për dy vitet e fundit dhe vitin në vazhdim
  Vërtetim nga dega e doganave në rreth për shlyerjen e detyrimeve doganore për 2 vitet e fundit dhe vitin në vazhdim Vërtetim nga dega e tatimeve në rreth për kapitalin qarkullues vjetor që realizon;
 • Vërtetim nga sigurimet shoqërore për numrin e personave të punësuar, për vit
 • Kopje kontratash apo dëshmi të veprimtarisë së përbashkët me subjekte të huaj n.q.s. ka.
 • Çertifikatë lindje e përfaqësuesit;
 • Vërtetim nga zona administrative mbi banimin e përfaqësuesit;
 • Dëshmi penaliteti të lëshuar nga Ministria e Drejtësisë;
 • Dëshmia nga organet Hetimore në rreth që personi nuk është nën hetim dhe nuk ka borxhe ndaj shtetit apo personave të tretë (Prokurori, Gjykate e Rrethit, Përmbarim);
 • CV e shkurtër e përfaqësuesit;
 • Dëshmi të zotërimit të gjuhëve të huaja (nese ka);
 • 4 (katër) fotografi format dokument;
 • Çertifikatë e anëtarësimit në Dhomë.

(Dosja duhet të paraqitet pranë Dhomes se Tregetise Gjirokaster brenda muajit nga momenti që merren vërtetimet).

Për çdo informacion mund të kontaktoni në:

 • adresën elektronike:info@ccigjirokaster.al ose ne
 • nr e tel:00355 842 68001

Vendet në të cilat shtetasit shqiptarë të pajisur me pasaporta shërbimi hyjnë pa patur nevojë për vizë dhe taks vize:

AFRIKA E JUGUT
MAQEDONIA
ALGJERI
MOLDAVIA
ARGJENTINË
POLONI
BOSNJA
RUSI
BULLGARIA
SERBI-MALI ZI
BRAZIL
SLLOVAKI
HUNGARIA
SLLOVENI
GREQIA
UKRAINË
KILI
URUGUAJ
KINË
SPANJË
KROACI
AUSTRI
MALTË
KOSTA RIKA